Tag: ทางเข้า Ufabet มือถือ

วัดที่มีสถาปัตยกรรม ที่สวยงามติดอันดับประเทศของไทย 

 วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร  จังหวัดอยุธยา          วัดที่มีสถาปัตยกรรม วัดแห่งนี้มีการก่อสร้างมานานหลายร้อยปีแล้ว เพราะตั้งขึ้นเมื่อในรัชสมัย ปี พ.ค.  2419 ซึ่งตรงกับสมัยของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงโปรดให้ใช้สถาปัตยกรรมศิลปะแบบโกธิคเลียนแบบโบสถ์คริสต์  จึงทำให้เราได้เห็นพระอุโบสถสีเหลืองของวัดแห่งนี้เป็นตัวอาคารมีโดมหอคอยปลายแหลมเหมือนอย่างเช่นวิหารในสถาปัตยกรรมตะวันตก            ที่นี่เป็นวัดที่สร้างไว้บนเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยา  โดยวัดแห่งนี้ถูกแต่งต้ั้งให้เป็นวัดพระอาราม

อ่านต่อ »

Subscribe เพื่อรับข่าวสารจากเรา

ชมภาพสวยๆ Exclusive